Kukuwentahin ko kung ilang sinulid ang ginamit ko para ipinid ang aking bibig. Bibilangin ko kung ilang karayom ang nabali sa pagtahi ko ng aking labi. Bibilangin ko kung ilang lubid ang ginamit ko para posasan ang sariling kamay. Kung ilang bulak ang isiniksik ko sa aking mga mata. Para ipagpalit sa aking mga mata. Itatala ko ito lahat. Iuukit ko ito sa aking likod, sa balat, laman, at buto. Bubudburan ko ang katawan ko ng abo. Maliligo ako sa abo. Pupunuin ko ang mga lamat na iniukit ko ng abo. Magtatago ako sa sako.

Matapos lang ito lahat, sisingilin ko din ang mundo.


This literary piece is part of Katitikan Issue 3: (Re) Imaginations.

By Ben Aguilar

Ben Aguilar lives and works in Cagayan de Oro City. He finished a minor in Creative Writing from the Ateneo de Manila University where he was awarded the Loyola Schools Awards for the Arts for Poetry. He attended the 22nd Iligan National Writers Workshop. His works have appeared in Heights, Kritika Kultura, Ubod, Rambutan Literary, Cimarron Review, and Maintenant, among other journals. He is a member of Nagkahiusang Magsusulat ng Cagayan de Oro or NAGMAC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.