Categories
Poetry

Sa Kalsadang Puno Ng Pananagimsim

Sa kalsadang puno ng pananagimsim
Mula sa nalagot na mga pangarap,
Ang tao pag gabi?y kabang lumalakad.

Hindi maibiling ang mga paningin
At tanging liwanag ang inaapuhap
Sa kalsadang puno ng pananagimsim
Mula sa nalagot na mga pangarap.

At pag kumaluskos ang kutob sa dilim
Ay nagmamadali?t gustong makatakas,
Iwas maging laman ng mga pahayag.
Sa kalsadang puno ng pananagimsim
Mula sa nalagot na mga pangarap,
Ang tao pag gabi?y kabang lumalakad.

5 Abril 2019
RESBAK volume 5, RESBAK

Categories
Poetry

Petsay Ma?y Bakwit Din

Tinawag kang Pula
pagkat nagnanais
ng karunungan at kalayaan,
katiwasayan at kapayapaan.

Sa guni-guni nila
pulang awit ang iyong dasal kay Manama,
hawak mong bolpe?y dugo ang tinta.

Bintang pang
bomba ang tanim mong petsay,
at riple ang tangan mong pambungkal.

Sa taniman mo ng gulay,       
sila?y nagpaulan ng bala,
nagdilig ng dugo?t
naghasik ng lagim.

Tinawag kang Pula
ngunit ika?y luntiang petsay?
kapwa mo bakwit,
binunot sa katatamnan
at inilagay sa pasu-pasuan
kasama ng kapiraso ng lupang tinubuan.

Nagpapalipat-lipat ng
pansamantalang kakapitang
hindi matawag na punlaan o tahanan.
Pagkat walang pagtahan
sa kapagalang dulot
ng ligalig at karahasan.

Paparating na ang araw
ng pagbalik sa lupang tinubuan.
Bala?t lagim na doo?y damong ligaw,
aanihin, kikiskisi?t
gagawing kadena?t kawing
nilang sa petsay tanging dulot ay bagyo?t dilim.

Categories
Poetry

Hasmin

Mumunting flora
ang pamumukadkad
ng palad ng musmos

upang mamalimos
ng pansin sa tabi
ng simbahan:

sinasalo
ang bawat patak
mula sa alangaang.

Iluhog
sa kinabukasang
masisinagang muli

ang mga talulot ng awa.

Categories
Poetry

Pagkatunaw

Kada tanghali,
iyong ipinagkakaloob
ang tamis ng ngiti
sa kristal na daigdig
ng paborito mong kendi.

Pinaiikid
ang mundong asukal
sa loob ng bibig; pinapawi
ang uhaw kasabay
ng masidhing pag-igting

ng pagtirik ng araw.

Categories
Poetry

Lawalawa

Parang uban
ng aking ina
ang hinabing sapot
ng gagamba.

Manipis
at buhol-
buhol ang hibla
na napipigtas

sa paghawi ng aking mga daliri.