Categories
Poetry

Babae Ako!

Ilang kamao na ang bumagsak
sa upós kong balát.

Dumaplis.
Nagmarka.
Nanahan.

Ilang damit na ang binili ngunit
nanatiling nakatago sa aparador.