Author Archives: Daryl Pasion

About Daryl Pasion

Si Daryl Pasion ay guro sa Departamento ng Humanidades, Unibersidad ng Pilipinas Los Baños. Hilig niyang kumatha ng mga akda ukol sa kasarian at pag-ibig. Naitanghal na ang kanyang dula sa Virgin Labfest 2020 ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, nakapaglimbag ng mga sanaysay sa mga pahayagan, at nagkamit ng gantimpala sa Romeo Forbes Children's Story Writing Competition. Siya ay bahagi ng komunidad ng LGBTQ+.

Hanggang sa ang Verbo ay Magkatawang-tao

At sinabi ng Diyos, “Magkaroon ng liwanag!”
At gayon nga ang nangyari.

At sa araw na iyon, 
isasawika niya ang daigdig na hindi isinawika
bubukal mula sa kanyang bibig ang ngalan ng dilim
at mula sa alabok, papangalanan niyang muli 
ang mga dambuhala sa dagat 
at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, 
at mula sa kanyang nangangatog na bibig, 
uusbong ang bagong ngalan 
ng mga binhi at bungang-kahoy, 
hanggang sa tumahan 
sa kanyang kalagitnaan 
ang kalawakang pananahanan 
ng kanyang mga inibig:

Continue reading