Poetry in Waray

Santol

Waray nagbunga dida han katsirak 
an santol ha bungsaran.
Sugad hin maaram na hiya 
nga paprehas na la 
an tiabot nga mga adlaw–
paningkamot nga makakaon, 
makabayad hit mga baraydan, 
makapanalipod, makatalwas 
sunod na la anay an karagtatawa, 
an girok, an hiyom han kalag.

Ugaring, padayon man la gihap 
an pagrabong han iya kadahunan 
sugad han may ada la gihap 
nanganak, igin-anak 
naghigugma, hinigugma 
nangawat, ginkawatan 
nanguwat, gin-uwat 
nagpreso, ginpreso 
nagpatay, ginpatay

Read More